Diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människan i livets olika situationer, att gå ett stycke med på vägen. Diakonin ger stöd och hjälp när livet bjuder på motstånd, genom samtal, ekonomiskt stöd, hjälper till med kontakten till olika instanser m.m.

Diakon Maria Sjölund är certifierad handledare i Sorgberbetning.

Kontakta församlingens diakon Maria Sjölund 0457 3613463 och boka tid för samtal. Det är gratis och diakonen har tystnadsplikt.

Insamlingen Gemensamt Ansvar

I Finström-Geta församling jobbar vi för insamlingen Gemensamt Ansvar som mest intensivt under mars månad. Då säljer vi våfflor i Godby och Geta utanför de lokaka butikerna, samt ordnar kyrkluncher med program och lotteri. En stor del av arbetet görs av frivilliga och ingredienserna skänks av butiker och privatpersoner.

Vill du vara med i arbetsgemenskapen och göra skillnad för medmänniskor i nöd, kontakta insamlingsledare Maria Sjölund, 0457 3613463.

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet

En mamma och tonårsbarn runt ett matbord. Mamman ser uppgiven ut och tonåringarna upptagna med eget.

När föräldern mår bra mår också barnet bra. Undersökningar visar att en positiv relation mellan barn och förälder främjar barnets utveckling som helhet.

Om föräldern är ensam och stressad och lider brist på socialt stöd utgör det riskfaktorer för barnets positiva utveckling. Trots att föräldrarna behöver hjälp upplever många att de får alltför lite socialt stöd och hjälp i de utmaningar som föräldraskapet medför.  Å andra sidan visar undersökningar av föräldrarnas stress att socialt stöd hjälper föräldrarna och främjar hela familjens hälsa i synnerhet när familjen har utmaningar i sin vardag.

40 procent av intäkterna från årets Gemensamt Ansvar stannar i Finland. Hälften av denna andel används för föräldrastödjande insatser i församlingarna.

Den andra hälften av de intäkter som stannar i hemlandet används på olika håll i Finland för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder. Stödverksamheten sker i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Stödformerna inleds från och med början av 2021.

Det stöd som kommer från Gemensamt Ansvar kan vara till exempel kamratstöd för föräldrar, möjlighet till en gemensam familjehobby eller en trygg vuxen som stöttar överbelastade familjer. I synnerhet efterfrågas flera lågtröskelinsatser till stöd för föräldrarna i vardagen. Det är möjligt att klara många slags utmaningar i vardagen om man har fungerande nätverk samt stöd av vänner och närstående. Med medel från Gemensamt Ansvar vill vi skapa platser där det ömsesidiga stödet mellan barn och familjer förstärks.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Utomlands är det livsviktigt att stödja föräldrarna och familjerna till exempel i områden som är utsatta för naturkatastrofer och på flyktingläger där föräldrarna är tvungna att fokusera på att klara sig och skaffa försörjning.

I världens katastrofområden styrs medel från Gemensamt Ansvar 2020 särskilt till kvinnor och mammor så att de kan få utbildning och möjligheter att försörja sig.

Insamlingen Gemensamt Ansvar

Foto av hjälpande hand

Biskopen vädjar om stöd för föräldraskapet

YouTube-video

Delta i insamlingen via denna länk